Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

První klíčový slib SZ pro komunální volby: Zmrazíme přípravu přivaděče.

Přínos této stavby je velmi problematický a navíc samotná realizace je v představitelné časové perspektivě desítek let zcela iluzorní. Je třeba najít jiná, rychlejší a efektivnější řešení automobilové dopravy ve městě a provádět taková opatření, která dopravu v kritických místech zklidní: pomocí kruhových objezdů, dopravního značení, omezování zvukových signálů, budovaním zpomalovačů dopravy atp. Níže dodáváme naši analýzu situace.

Dopravní situace obecně je ve Vyškově složitá. Stručné připomenutí:

          Bezprostřední okolí Vyškova je už dnes zasaženo velkými dopravními stavbami. Jedná se především o dálnici D1 a rychlostní silnici R46, které svírají město z jižní a východní strany, jež výrazně změnily krajinný ráz a omezují rozvoj města.

          Expandující průmyslová zóna na severním okraji města dopravně zatěžuje hlavně ulici Olomouckou a Dukelskou.

          V blízkosti centra a autobusového nádraží bylo v nedávné minulosti vybudováno několik velkých supermarketů včetně rozsáhlých parkovišť, stejně jako specializovaných velkoobchodů a průmyslových areálů. V zatížené ulici Brněnská je mimo jiné podnik VYDOS, RESPONO a jsou zde čerpací stanice.

          Ulici Dědická paralyzuje doprava související s provozem vojenské posádky na Kozině. Problémy působí těžká doprava při svozu dřeva od Rychtářova a těženého materiálu z Opatovického kamenolomu. Další velká dopravní stavba v podobě přivaděče, která by toto sevření prodloužila ze severní strany, je pro město a jeho další rozvoj velmi problematická. Argumenty pro výstavbu zároveň nejsou zcela průkazné – v některých ulicích by se díky přivaděči doprava omezila, jinde by se zvýšila či zproblematizovala, především na zmíněné ulici Dědické.

          Z popisu situace i ze závěrů generelu dopravy vyplývá, že navrhovaný přivaděč a zejména jeho první etapa nemůže podstatně ovlivnit dopravu v centru města. Naopak, do oblasti okolo Dědické ulice další dopravu přivede a zkomplikuje.

Je potřebné si uvědomit, že pokud bude realizována pouze I. etapa, tzv. západního přivaděče, bude jeho zakončení v parku u řeky Malá Haná. Do této krásné přírodní lokality, která je klidovou zónou a je využívána obyvateli Vyškova k rekreačním a sportovním aktivitám, by byla přivedenou dopravou zcela zbytečně zlikvidována.  Přivaděč ve své plánované trase protíná nejméně tři zajímavé a cenné přírodní celky: nivu Drnůvky, mokřad v prostoru za nemocnicí a nivu Hané s prostorem navazujícím na Smetanovy sady. Každý z těchto celků má poněkud jinou funkci a také jinou hodnotu, nicméně všechny tři jsou cennými biotopy s prokázaným či pravděpodobným výskytem chráněných či ohrožených druhů. Všechny tři jsou, i vzhledem k vazbě na vodní toky, významné pro tvorbu mikroklimatu, pro povodňovou ochranu a mají také svou rekreační funkci. Pro tyto přírodní celky, v těsné blízkosti obytných zón, stavba přivaděče představuje velké riziko.

Občané si s oporou o vyjádření představitelů města slibují od přivaděče příliš mnoho: má být zároveň obchvatem i obslužnou komunikací, což lze zkombinovat jen velmi obtížně. Navíc není pravda, že město potřebuje obchvat pro tranzitní dopravu. Tranzitní dopravu z města vyvedly D1 a R46. Přes město jsou napojené silnice druhé třídy, které nekoncentrují extrémní objemy dopravy. Jejich napojení skrze město není ideální a přivaděč by problém řešil jen z menší části.

Celkově lze říci, že za obrovských nákladů se zde připravuje stavba, jejíž přínos je přinejmenším problematický, a která by zásadně změnila přírodu a životní prostředí města. Je nepřijatelné, aby taková stavba byla posuzována v jediné variantě a bez zvážení jakýchkoliv alternativ.

 

(zpracováno ve spolupráci a s využitím materiálů o.s. Ekoaktivity)

 

19.09.2010 20:35:47
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one