Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Kvalita života pro každého

Volební program Strany zelených pro komunální volby – Vyškov 2010
1. Životní prostředí

Zeleň: včasná údržba je prevencí nutnosti radikálních zásahů do zeleně. Kácení stromů je krajní řešení, údržbu nelze řešit nahodile, ale musí mít jasný systém a priority, aby se např. náhradní výsadba neomezovala na prostory, kde je to snadné (okrajové části města), ale zahrnovala celý prostor města. Nelze zaměňovat výchovné řezy se surovou prací motorovou pilou vedoucí k postupné likvidaci celého stromu.

Zasadíme se o přijetí vyhlášky zpřísňující významnější zásahy do zeleně tak, aby definované změny podléhaly schvalování zastupitelstvem města. Pro zeleň na soukromých pozemcích navrhujeme vytvořit systém dobrovolné evidence majiteli s následnou podporou jejího rozvoje.

Voda. Není vhodné provádět zásahy do vodního režimu krajiny i intravilánu, které vedou k vytváření systémů blížícím se pouštnímu režimu (asfaltové, betonové a jiné plochy). V maximální míře budeme podporovat opatření vedoucí k posílení retenční schopnosti krajiny vytvářením nových vodních ploch ve vytipovaných lokalitách.

Územní plán. Zásahy do územního plánu provádět s důrazem na shodu s Územním systémem ekologické stability. Územní systém ekologické stability rozvíjet s podporou Evropských fondů.

Třídit se vyplatí; budeme usilovat o to, aby s rostoucí mírou třídění klesaly náklady a také aby klesly poplatky za komunální odpad. Potenciál ke zvyšování míry tříděného odpadu zde navzdory úspěch existujících opatření stále existuje.

 

2. Doprava

Zmrazíme přípravu SZ přivaděče. Přínos této stavby je velmi problematický a navíc samotná realizace je v představitelné časové perspektivě desítek let zcela iluzorní. Argumenty pro naše stanovisko k tzv. SZ přivaděči byly zpracovány na základě materiálů o.s. Ekoaktivity.

Dopravní situace obecně je ve Vyškově velmi složitá. Stručné připomenutí:

          Bezprostřední okolí Vyškova je už dnes zasaženo velkými dopravními stavbami. Jedná se především o dálnici D1 a rychlostní silnici R46, které svírají město z jižní a východní strany, jež výrazně změnily krajinný ráz a omezují rozvoj města.

          Expandující průmyslová zóna na severním okraji města dopravně zatěžuje hlavně ulici Olomouckou a Dukelskou.

          V blízkosti centra a autobusového nádraží bylo v nedávné minulosti vybudováno několik velkých supermarketů včetně rozsáhlých parkovišť, stejně jako specializovaných velkoobchodů a průmyslových areálů. V zatížené ulici Brněnská je mimo jiné podnik VYDOS, RESPONO a jsou zde čerpací stanice.

          Ulici Dědická paralyzuje doprava související s provozem vojenské posádky na Kozině. Problémy působí těžká doprava při svozu dřeva od Rychtářova a těženého materiálu z Opatovického kamenolomu. Další velká dopravní stavba v podobě přivaděče, která by toto sevření prodloužila ze severní strany, je pro město a jeho další rozvoj velmi problematická. Argumenty pro výstavbu zároveň nejsou zcela průkazné – v některých ulicích by se díky přivaděči doprava omezila, jinde by se zvýšila či zproblematizovala, především na zmíněné ulici Dědické.

          Z popisu situace i ze závěrů generelu dopravy vyplývá, že navrhovaný přivaděč a zejména jeho první etapa nemůže podstatně ovlivnit dopravu v centru města. Naopak, do oblasti okolo Dědické ulice další dopravu přivede a zkomplikuje ji.

Je potřebné si uvědomit, že pokud bude realizována pouze I. etapa, tzv. západního přivaděče, bude jeho zakončení v parku u řeky Malá Haná. Do této krásné přírodní lokality, která je klidovou zónou a je využívána obyvateli Vyškova k rekreačním a sportovním aktivitám, by byla přivedenou dopravou zcela zbytečně zlikvidována. Přivaděč ve své plánované trase protíná nejméně tři zajímavé a cenné přírodní celky: nivu Drnůvky, mokřad v prostoru za nemocnicí a nivu Hané s prostorem navazujícím na Smetanovy sady. Každý z těchto celků má poněkud jinou funkci a také jinou hodnotu, nicméně všechny tři jsou cennými biotopy s prokázaným či pravděpodobným výskytem chráněných či ohrožených druhů. Všechny tři jsou, i vzhledem k vazbě na vodní toky, významné pro tvorbu mikroklimatu, pro povodňovou ochranu a mají také svou rekreační funkci. Pro tyto přírodní celky, v těsné blízkosti obytných zón, stavba přivaděče představuje velké riziko.

Občané si s oporou o vyjádření představitelů města slibují od přivaděče příliš mnoho: má být zároveň obchvatem i obslužnou komunikací, což lze zkombinovat jen velmi obtížně. Navíc není pravda, že město potřebuje obchvat pro tranzitní dopravu. Tranzitní dopravu z města vyvedly D1 a R46. Přes město jsou napojené silnice druhé třídy, které nekoncentrují extrémní objemy dopravy. Jejich napojení skrze město není ideální a přivaděč by problém řešil jen z menší části.

Celkově lze říci, že za obrovských nákladů se zde připravuje stavba, jejíž přínos je přinejmenším problematický, a která by zásadně změnila přírodu a životní prostředí města. Je nepřijatelné, aby taková stavba byla posuzována v jediné variantě a bez zvážení jakýchkoliv alternativ. Je třeba najít jiná, rychlejší a efektivnější řešení automobilové dopravy ve městě a provádět taková opatření, která dopravu v kritických místech zklidní: pomocí kruhových objezdů, dopravního značení, omezování zvukových signálů, budováním zpomalovačů dopravy atp.

 

Přehodnocení systému městské dopravy by mělo urychlit přesunování ve městě bez použití individuální automobilové dopravy. Všechna obydlená místa ve městě mají být bezpečně a prakticky dostupná pěšky či na kole. Síť vzájemně propojených cyklostezek a cyklopruhů zahrne celý prostor města.

 

3. Bezpečnost, zdraví, sport

Vedle podpory organizovaného sportování je třeba zajistit síť dostupných hřišť a prostorů pro pohyb dosažitelných bezpečně dětem i dospělým v několika minutách. Cyklistika není pouze sport, ale hlavně zdravý a žádoucí způsob dopravy (viz bod doprava).

Prioritou je rozvoj a údržba bezpečnostních prvků. Viditelný a udržovaný přechod pro chodce v každém místě většího pohybu chodců je základ.

Zpřístupňovat odpočinkové a rekreační zóny tak, aby byly dostupné každému v jeho bezprostředním okolí. Je třeba rozšiřovat stávající síť o nové zóny a menší plochy s parkovou úpravou a umožnit širší využití již existujících prostor s dosud omezeným režimem vstupu. Příkladem je zámecká zahrada, která díky své uzavřenosti a omezenému využití stala málo využívaným prostorem.

Ochrana obyvatelstva: Ve spolupráci s Územním odborem Hasičského záchranného sboru ve Vyškově bude provedena nová analýza a hodnocení rizik ve městě. Na tomto základě budou navržena a realizována opatření, která zamezí vzniku ohrožení obyvatelstva a jejich majetku. Analýza se bude dotýkat i oblastí bezprostředně sousedících s městem Vyškov, poněvadž zdroj ohrožení může být i mimo město. Bude vybudován komplexní varovný a informační systém, založený na moderních technologiích, který je možno budovat s finanční dotací z Evropské unie.

Tělesná výchova a sport. Podpora sportu se bude soustředit především na rozšiřování základny především mezi dětmi. Neorganizované sportovní aktivity s využitím městem podporovaných sportovišť by měly být rovnoprávné vůči organizovanému sportu.

Každá veřejná budova ve městě bude v dlouhodobém horizontu plnohodnotně bezbariérově dostupná.

 

4. Prorodinná a sociální politika

Město Vyškov zavede povinnost svého úřadu a všech zřizovaných organizací umožnit zaměstnávání rodičů pečujících o děti na částečný úvazek. Přehodnotíme rodinné slevy na vstupném do kulturních i sportovních zařízení tak, aby byly dostupné rodinám s dětmi.

Budeme finančně podporovat pro-rodinné organizace, organizace naplňující volný čas dětí a mládeže včetně vzniku nízkoprahového zařízení a realizovat rozvoj specifické infrastruktury určené k trávení volného času rodin, dětí a mládeže. Budeme rozvíjet služby podporující rodinné vztahy, rodičovské kompetence a zdravý životní styl. Město Vyškov dále zřídí Komisi pro rodinu.

Přehodnotíme bytovou politiku s ohledem na rodiny s dětmi. Další rozvoj bydlení bude podporován tak, aby se zastavil negativní vývoj počtu obyvatel města, který je v tak atraktivní lokalitě, jako je Vyškov, alarmující.

Zaměříme se na širší zapojení obyvatel a rodin do procesu komunitního plánování sociálních služeb, zavedeme pravidelnou komunikaci města a rodin o jejich potřebách a problémech.


5. Otevřený a efektivní úřad

Městský úřad je reprezentantem města a jeho fungování tomu musí odpovídat. Nelze pokračovat v praxi nedodržování zákonných lhůt a nerespektování zákonných povinností. Úřad musí dodržovat zákon proto, aby mohl vyžadovat (důsledně, ale ne hystericky) dodržování zákonů občany. Proto posílíme odměňování úředníků podle výkonu a chování k občanům. Komunikaci s občany zlepšíme také rozšířením úředních hodin městského úřadu o jeden den.

Na úřadě nebude místo pro korupci a vzájemné protislužby. Vyvoláme diskusi o etickém kodexu úředníka a každé podezření z klientelismu, vzájemných protislužeb či dokonce korupčního jednání bude prověřováno a bezodkladně řešeno. Všechna výběrová řízení budou naprosto otevřená a průhledná a plná informovanost bude zajišťována s využitím internetu. Veškeré smlouvy mezi městem a dodavateli opatříme dodatkem o nemožnosti utajení smlouvy. Vytvoříme nový otevřenější systém nákupu kancelářských potřeb a techniky pro fungování úřadu.

Zefektivnění práce úřadu je nutné i proto, že město musí ihned využít poslední příležitosti získat podporu Evropských fondů pro jeho rozvoj. Dosavadní neúspěch v získávání prostředků z tohoto zdroje je dán nejasností priorit a umělým vytvářením projektů bez ohledu na skutečné potřeby občanů a rozvoje města. Proto ihned vytvoříme seznam priorit pro využití všech zdrojů dotací na základě potřeb města, tak aby město využilo každou adekvátní programovou výzvu probíhajícího programovacího období Evropských fondů.

Požadujeme-li od úředníků vstřícnost a otevřenost vůči občanům, totéž platí pro zastupitele. Naši zastupitelé budou občanům k dispozici v pravidelných časech, v případě další potřeby zprostředkuje kontakt se zastupiteli vyškovská základní organizace Strany zelených. K zastupitelům zvoleným za Stranu zelených je třeba vztahovat ty nejvyšší nároky (viz kodex zastupitele zvoleného za Stranu zelených). Když mohou občané důvěřovat svým zastupitelům, mohou se také lépe ztotožnit se svým městem a brát si jeho rozvoj za osobní otázku.

 

6. Přívětivé a efektivní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Každé dítě, které na to má nárok, půjde bez problémů umístit do mateřské školy. Kromě vzdělávacího efektu to má i pozitivní vliv na zaměstnanost (především žen) a ekonomiku města.

Město o velikosti Vyškova si zaslouží vyhraněnou inovativní či alternativní školu. Podpoříme každou iniciativu zevnitř škol k tomu směřující.

Město budu hrát roli zprostředkovatele příležitostí v rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím svých existujících institucí.

Ekologická výchova zaměřená na široké spektrum sociálních skupin bez rozdílu věku. Ekologické chování by mělo být prioritním aspektem činnosti všech složek města.

 

7. Ochrana kulturního dědictví a rozvoj občanského a spolkového života

Prioritou města bude podpora občanského a spolkového života (divadla, sbory, klub seniorů atd.). K tomu je třeba umožnit využívání prostor spravovaných městem či městem zřizovanými organizacemi pro klubový a spolkový život, zlepšit využívání Rotundy, Besedního domu apod. Rozpočet pro podporu občanských iniciativ v kultuře a občanském životě bude oddělen od rozpočtu pro sport tak, aby financování obou oblastí bylo průhlednější.

 
8. Lokální ekonomika

Je třeba postavit se negativnímu vlivu hypermarketů na lokální obchod. Výsledkem činnosti obchodních řetězců je paradoxně zhoršení možností běžných denních nákupů i nákupů specializovaného zboží ve městě. Budeme hledat cesty jak navrátit centru města přirozenou roli centra obchodního života.

Město se ve spolupráci s úřadem práce bude zasazovat o zrovnoprávnění podmínek pro podnikání a zaměstnávání pro místní podnikatele s novými investicemi.

K tradičnímu ekonomickému životu města rozhodně patří vyškovský pivovar. Okamžitě přistoupíme k jednání s Ministerstvem zemědělství o způsobu správy pivovaru.

V rozvoji prodejních ploch je krajní variantou výstavba nových objektů. Zahajovat jejich výstavbu, potažmo likvidaci přírodně cenných lokalit v okamžiku, kdy je nejasná realizace celého záměru je nepřípustné a město tomu bude předcházet.

 
03.10.2010 19:30:28
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one