Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Přivaděč není tím, čím se zdá být

Vyškovský deník zveřejnil v pátek 13. listopadu 2009 v rubrice "Názor" (s. 4) text Petra Novotného "Takzvaný západní přivaděč není tím, čím se zdá být". Zveřejněný text byl mírně krácen a redakčně upraven. Přestože tyto úpravy byly provedeny citlivě a adekvátně, chceme dát čtenářům příležitost seznámit se nekrácenou verzí textu.
Záměr rozšířit silniční síť ve městě Vyškově o tzv. západní přivaděč dospěl do další fáze. Bylo předloženo oznámení podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda bude záměr hlouběji posuzován a jeho dopady zváženy ve všech souvislostech, nebo bude záměr – nepřesně řečeno – označen za bezproblémový a investor rovnou přistoupí k přípravě projektové dokumentace. Zdá se samozřejmé, že tak zásadní zásah do prostoru města by měl být automaticky řádně posuzován, ale není tomu tak. Vše závisí na tom, jak příslušný odbor krajského úřadu Jihomoravského kraje posoudí připomínky všech dotčených úřadů, případně občanů, kteří se rozhodli se k věci vyjádřit. Jelikož investorem a budoucím správcem komunikace je tentýž krajský úřad, nelze předpokládat velký zájem úřadu komplikovat si situaci.
Obecně je snaha řešit dopravní situaci vě městě samozřejmě chvályhodná. Situace si vyžaduje řešení, ale volba řešení musí být postavena na pečlivém vážení variant týkajícím se přínosu, ale i ceny, kterou je třeba za řešení zaplatit. Mohl by vzniknout dojem, že každý, kdo to s městem myslí dobře, je jednoznačně pro přivaděč, a každý, kdo se k přivaděči vyjádři skepticky, naopak městu a jeho občanům záměrně škodí. Také je vytvářen dojem, že odborníci vidí přivaděč jako jedinou variantu, zatímco názor proti je výkřikem laika. Je ovšem třeba vzít v potaz, že odborníci pracují na zakázku týkající se jejich odbornosti, a od inženýra přes silnice můžete těžko očekávat doporučení nestavět. Odborníci a projektanti v tomto městě žít nebudou, občané ano. Proto hlas občanů a laiků nesmí být z diskuse diskvalifikován.
 
Očekávání, která nemohou být naplněna
S realizací přivaděče je spojeno mnoho velkých očekávání. Mnohá z nich budou zklamána. Je třeba říci, že přivaděč tak jak je nyní předkládán nebude a ani nemůže plnit roli obchvatu ani přeložky průtahu (silnice II/430), přestože vytváří třetí paralelní spojení (vedle D1 a průtahu městem) pro automobilovou dopravu ve směru z jihozápadu na severovýchod. Dosud nebylo přesvědčivě doloženo, že přivaděč skutečně bude mít rozpoznatelný pozitivní dopad, který je záměrem sledován. V tomto ohledu je velmi poučné srovnání generelu dopravy, který si nechalo město zpracovat, a odhadů frekvence dopravy, o které se opirá oznámení záměru I. etapy západního přivaděče. Čísla uvedená v dokumentaci k záměru jsou výrazně optimističtější než čísla prezentovaná generelem, dokonce lze říci, že jsou tendenčně upravená. Exemplárním příkladem je propočet „Změny intenzit dopravy na dotčených komunikacích po realizaci obchvatu v roce 2030“, ze kterého opakovaně vyplývá, že realizace I. Etapy Západního přivaděče (v tabulce nesprávně označovaného jako „obchvat“) povede ke snížení celkového počtu automobilů ve sledovaných úsecích. Zkušenosti jsou ovšem samozřejmě opačné, po realizaci stavby lze očekávat přinejmenším mírný nárůst intenzity dopravy ve srovnání s nulovou variantou. Např. podle propočtu zpracovatele (PUDIS, a.s.) bude změna intenzity dopravy na ul. Brněnské v úseku obchvat I až Nosálovská přestavovat mínus 12948 vozidel denně, což ukazuje na velmi pozitivní dopad přivaděče. Přitom součet počtu vozidel ve dvou trasách, kterým se nelze nijak vyhnout (ulice Brněnská plus obchvat I) je 26721, zatímco pro případ nerealizace přivaděče se kalkuluje s počtem 30164. Zatímco obvykle je realizace dopravní stavby provázena nárůstem celkové dopravy, realizací I. etapy západního přivaděče podle zpracovatele kamsi zmizí téměř 3500 vozidel denně.
 
Sladění záměru s územním plánem
Klíčovým argumentem pro stavbu přivaděče je samozřejmě odvedení dopravy z hustě obydlených částí města. Změna k lepšímu, kterou si od přivaděče může někdo slibovat, bude ovšem stěží znatelná, v některých ulicích města doprava mírně poklesne, do jiných ale přivaděč dopravu přivede, v některých hrozí intenzita dopravy velkým průšvihem (to platí pro křižování s ulicí Dědickou). Nelze souhlasit s tvrzením, že „Trasa komunikace je vedena územím málo zalidněným“ v situaci, kdy je trasa vedena např. podél Sídliště Osvobození, ulice Antonína Zápotockého atd. V těchto případech údaj o hustotě osídlení postavený na průměrech o stavu věci mnoho neříká. Podobně v případě hluku jsou podél přivaděče očekávány hodnoty překračující hygienické limity, aniž by se podařilo na trasách, kterým má přivaděč ulehčit, dosáhnout významného pozitivního dopadu.
A je zde ještě jeden zásadní fakt: územní plán města Vyškova definuje řadu ploch přiléhajících k trase západního přivaděče jako plochy určené pro bydlení (mj. území označená v Územním plánu jako 4 Bd. I/8, 5 Br/2, 6 Bz/2). Vedení trasy přivaděče tak, jak ji předkládá Oznámení (profil, návrhová rychlost, maximální povolená rychlost) na okraji těchto ploch povede v budoucnu k novým negativním vlivům na životní prostředí v plochách určených pro bydlení (hluk, exhalace) s nutností dalších investic (další protihlukové stěny atd.)
 
Podcenění vlivů na životní prostředí
Text oznámení podceňuje až bagatelizuje význam vlivů záměru na životní prostředí. Město Vyškov je obklopeno dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívanou krajinou výrazně změněnou lidskou činností. V bezprostředním okolí není mnoho cenných lokalit. Území, kterým přivaděč prochází, sice nespadá do režimu chráněného území, přesto se zde vyskytuje řada cenných biotopů s význačnými druhy rostlin a živočichů, včetně druhů ohrožených a druhů dokazujících např. dobrou kvalitu vzduchu. Kritické oblasti přestavuje křížení s potokem Drnůvka a jejím levostranným přítokem v Nosálovicích (kde se navíc zvyšuje riziko záplav podobných těm z roku 2007) a křížení s řekou Hanou, tedy se dvěma významnými biokoridory. Negativní vliv na stav těchto biotopů znamená riziko pro stav životního prostředí nejen v dotčeném území. Stavba znamená odříznutí důležitých orgánů od organismu města.
 
Proč je obcházen zákon?
Západní přivaděč je nám předkládán po částech. Tomuto postupu se někdy říká „salámová metoda“ a byl už v případě dopravních staveb úspěšně napadán před českými soudy. V principu jde o to, že pokud bude postavena první etapa (mezi ulicemi Brněnskou a Dědickou), vynutí si to realizaci druhé etapy. Dokonce je očividné, že poslední úsek přivaděče (most přes řeku Hanou) je zahájením II. etapy přivaděče. Fakticky se tedy nyní nejedná o rozhodnutí o první etapě, ale o rozhodnutí o celém přivaděči (od Brněnské po Kroměřížskou), aniž by byla druhá etapa byť jen okrajově projednána. Oznámení záměru tedy obchází zákon, neboť neplní požadavek stanovený Zásadami pro zjišťovací řízení vážit záměr zejména s ohledem na … „kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů“.
Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by měly v ideálním případě být obě etapy posuzovány najednou. Proto je logické požadovat přinejmenším posouzení kumulace vlivů záměru Západní přivaděč – I. etapa a zamýšleného záměru II. etapy přivaděče. Tak by nebyl obcházen zákon č. 100/2001 Sb. Za zcela věcně i právně čisté řešení pak lze jen doporučit stažení Oznámení záměru Západního přivaděče Vyškov – I. etapy oznamovatelem a předložení záměru sestávajícího z obou etap jako jednoho celku. Pokud by chtěl mít oznamovatel (kterým je formálně město Vyškov) opravdu čisté svědomí, znovu by zvážil trasu přivaděče s ohledem na budoucí obytnou výstavbu v plochách k tomu určených Územním plánem města Vyškova, studii intenzity dopravy by nechal zpracovat skutečně objektivně, a zasadil by se o dořešení dalších problematických aspektů přivaděče, jako je problém křížení přivaděče s biokoridory nebo důkladné posouzení rizika záplav spojených s odvedením srážkových vod z přivaděče do koryta Drnůvky.
Věřím, že diskuse o přivaděči je vedena upřímným zájmem všech zainteresovaných na nalezení nejlepšího možného řešení. Doufejmě, že k tomu ve své mírně problematické dvojroli přispěje i krajský úřad a rozhodne ve prospěch dalšího posuzování vlivu stavby na životní prostředí. A doufejme, že k tomu zodpovědně přistoupí i město Vyškov a v další fázi předloží objektivní a úplnou dokumentaci západního přivaděče. A možná je celá záležitost západního přivaděče vhodnou příležitostí pro využití mechanismů přímé demokracie. Občané by si na otázku „stavět či nestavět“ mohli odpovědět v referendu.
Petr Novotný
25.10.2009 21:46:53
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one